Privacy Statement RV Dijckhoeve


Rijvereniging Dijckhoeve, statutair gevestigd aan Lisserdijk 275, 2165 AA  Lisserbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens: 

Lisserdijk 275, 2165 AA  Lisserbroek

De secretaris van Rijvereniging Dijckhoeve is te bereiken via info@rvdijckhoeve.nl


Persoonsgegevens welke wij verwerken

RV Dijckhoeve verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  1. Voor- en Achternaam lid /deelnemer;
  2. Adres, Postcode en Woonplaats;
  3. Geboortedatum lid/ deelnemer;
  4. E-mailadres lid/deelnemer en evt. Ouders;
  5. Mobiel nummer lid/deelnemer en evt. Ouders;
  6. Basisgegevens van Paard;
  7. Paardrijd-niveau lid/deelnemer;
  8. KNHS Relatie- en Combinatienummer;


Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via, info@rvdijckhoeve.nl dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RV Dijckhoeve verwerkt jouw persoonsgegevens voor de wettelijke grondslagen.

De deelnemers en indien nodig ouders hebben toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn/haar  persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.


Privacy

RV Dijckhoeve  bewaart de persoonsgegevens volgens de wettelijke termijnen inzake de Belastingwet.


Delen van persoonsgegevens met derden

RV Dijckhoeve verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RV Dijckhoeve gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies. Deze analytische cookies maken geen inbreuk op de privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smart Phone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RV Dijckhoeve en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rvdijckhoeve.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RV Dijckhoeve neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur (info@rvdijckhoeve.nl).